Deutschland Österreich English Great Britain

Obchodné podmienky


I. Platnost
Dodávky, služby a nabídky naší společnosti se uskutečňují výhradně na základě těchto obchodních podmínek; protichůdné nebo od našich obchodních podmínek odlišné podmínky zákazníka neuznáváme, ledaže bychom výslovně souhlasili s jejich platností. Jednání o plnění smlouvy z naší strany potud neplatí jako souhlas ke smluvním podmínkám odchylujících se od našich. Tyto obchodní podmínky platí jako rámcová dohoda také pro všechny další právní transakce mezi smluvními stranami.

II. Uzavření smlouvy
Nabídka smlouvy zákazníka potřebuje potvrzení objednávky. Také odeslání zboží objednaného zákazníkem zapříčiní uzavření smlouvy. Jsou-li nabídky adresovány na nás, tak má nabízející přiměřenou, minimálně však 8 denní lhůtu od příchodu na to vázané nabídky.

III. Cena
Všechny námi uvedené ceny, pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou rozuměny bez DPH. Pokud by se měli změnit náklady na mzdy z důvodu ustanovení kolektivních smluv v oboru nebo vnitropodnikové účetní uzávěrky nebo by se měli další, pro kalkulaci relevantní nákladové položky nebo náklady nezbytné pro vykonání služeb jako ty za materiál, energie, dopravu, zahraniční práce, financování atd, jsme oprávněni ceny odpovídajícím způsobem snížit nebo zvýšit.  U spotřebitelských transakci neplatí bod III.

IV. Platební podmínky, úroky z prodlení
Není- li dohodnuto jinak jsou naše požadavky zaplatit v hotovosti při předání zboží.  Slevy při platbě v hotovosti požadují speciální ujednání. V případě standardní platby, také při dílčích platbách, pozbývají platnosti také jakékoliv dohody o slevách. Platby zákazníku jsou brány jako uskutečněné v momentě, kdy se objeví na našem účtu. Při platbě zákazníka jsme oprávněni,  jsme oprávněni dle naší volby  požadovat náhradu za skutečné škody či úroky z prodlení v zákonné výši. Naše společnost je oprávněna v případě neplnění ze strany zákazníka, rovněž požadovat  úrok od data dodání zboží

V. Odstoupení od smlouvy

Při standardním přijetí (bod VII.) nebo dalších důležitých důvodech, jako konkurz zákazníka nebo zamítnutí úpadku pro nedostatek majetku,  stejně tak jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v případě prodlevy úhrady zákazníka, pokud není oběma stranami zcela naplněna. V případě zrušení, máme na výběr paušální náhradu ve výši 15% z hrubé účtované částky nebo náhradu za škodu skutečnou vzniklou chybou na straně zákazníka.

V případě odkladu platby zákazníka jsme zproštění od všech dalších  výkonů a závazků dodávek a oprávněni a zadržet veškeré nezaplacené dodávky a služby a požadovat záruky nebo zálohy nebo po stanovení  přiměřené lhůty odstoupit od smlouvy.  Odstoupí-li zákazník bez oprávnění od smlouvy nebo požaduje její zrušení, tak máme na výběr, trvat na splnění smlouvy nebo ukončení smlouvy dohodou; v posledním případě je zákazník povinen, dle naší volby zaplatit náhradu škody ve výši 15% z hrubé účtované částky nebo skutečné způsobené škody.

Při sjednání smlouvy na dálku (§§ 5a ff zákona o ochraně spotřebitele) může spotřebitel odstoupit od smlouvy do sedmi dnů, přičemž soboty se nepočítají jako pracovní dny. Lhůta začíná dnem převzetí zboží spotřebitelem nebo u služeb dnem uzavření smlouvy. Stačí zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy v této lhůtě.  V případě, že spotřebitel na základě tohoto ustanovení odstoupí od smlouvy, má nést náklady spojené s vrácením zboží; byl-li pro smlouvu uzavřen úvěr, tak má také nést náklady na požadované ověření podpisů stejně jako poplatky za udělení úvěru. U služeb, s jejichž prováděním se začalo do 7 dnů pracovních dnů, jak bylo dohodnuto, není odstoupení možné.

VI. Poplatky za upomínky a inkaso
Smluvní partner (zákazník) se zavazuje pro případ selhání nahradit  věřiteli vznikající poplatky za upomínky a inkaso, pokud jsou nezbytné pro odpovídající trestní stíhání, přičemž se speciálně zavazuje, maximálně uhradit poplatky zařazeného inkasního institutu, které vyplývají z nařízení příslušného spolkového ministerstva  o maximální sazbách inkasních institutů v důsledku kompenzací. V případě že věřitel provozuje systém upomínek sám, zavazuje se dlužník, zaplatit za uskutečněnou upomínku poplatek ve výši 10,90 eur a stejně tak zaplatit poplatek 3,63 eur za půlrok za vedení v evidenci povinnosti upomínání.

VII. Dodání, doprava, východzí přijetí
Naše prodejní ceny nezahrnují náklady na doručení, montáž nebo instalaci. Na přání však mohou být námi tyto služby  obstarány nebo zorganizovány oproti oddělené platbě.  Přičemž budou fakturovány skutečné náklady na transport nebo dodání včetně přiměřených režijních nákladů, nejméně však nákladní tarif platný pro den doručení. Montážní práce budou vyúčtovány dle časové náročnosti,  přičemž platí jako sjednaná hodinová sazba obvyklá v tomto odvětví.

Pokud zákazník nepřevezme zboží dle sjednání (výchozí přijetí), jsme po období dodatečné lhůty oprávněni, buďto zboží skladovat u náš, za což účtujeme skladovací poplatek  0,1 %  z hrubé fakturované částky za každý započatý kalendářní den nebo  uskladníme na náklady a nebezpečí zákazníka u k tomu určeného autorizovaného živnostníka. Současně jsme oprávněni, buď trvat na splnění smlouvy, nebo po stanovení přiměřené minimálně dvoutýdenní dodatečné lhůtě od smlouvy odstoupit a zboží využit jinak.

VIII. Dodací lhůta
K provedení služby jsme povinováni teprve tehdy, jakmile zákazník splní všechny své závazky, které jsou požadovány k provedení,obzvláště všechny technické a smluvní detaily, přípravné práce a opatření.

Jsme oprávněni překročit dohodnuté termíny a dodací lhůty o jeden týden. Teprve po uplynutí této lhůty může zákazník odstoupit od smlouvy po stanovení přiměřené dodatečné lhůty.

IX. Místo plnění
Místem plnění je sídlo naší společnosti ve Vídni.

X. Nepatrné změny výkonu
Nejedná-li se o spotřebitelskou transakci, platí nepatrné nebo jiné přiměřené změny našich služeb nebo povinných dodávek pro naše zákazníky předem jako schválené. Toto platí obzvláště pro záležitosti související s odchylkami (např. U rozměrů, barev, dřeva a dýhy, žilkování a struktury, atd.).

XI. Náhrada škody

Veškeré nároky na náhradu škody jsou v případech lehké nedbalosti vyloučeny. To se nevztahuje na osobní zranění nebo u spotřebitelských transakcí na škody na zboží přijatém ke zpracování. Existence jednoduché nebo hrubé nedbalosti, za předpokladu, že se nejedná o transakci spotřebitele dokázat poškození. .

Nejedná-li se o spotřebitelskou transakci,  tak promlčecí doba nároků na náhradu škody činí tři roky od převodu rizika. Ty v těchto obchodních podmínkách obsažené nebo jinak dohodnuté ustanovení o náhradě škody platí také potom, když se uplatňuje nárok na náhradu škody kromě nebo místo reklamace.

Před přípojením nebo přepravou IT – technických produktů nebo před instalací počítačových programů je zákazník povinen, dostatečně zajistit již stávající data na počítačovém zařízení, jinak musí nést odpovědnost za ztrátu dat, stejně tak jako za všechny související  škody.

XII. Opovědnost za výrobek
Regresivní pohledávky ve smyslu zákona § 12 o odpovědnosti za výrobek jsou vyloučeny, ledaže, žalobce prokáže chybu způsobenou v naší sféře a  zaviněnou alespoň hrubou nedbalostí.

XIII. Záruka
Všechny výrobky jsou dodávány bez materiálových a právních vad v okamžiku přechodu nebezpečí. Nevýznamné snížení hodnoty nebo vhodnosti se nebere v úvahu.

XIII.1
Všechny výrobky jsou dodávány bez materiálových a právních vad v okamžiku přechodu nebezpečí. Nevýznamné snížení hodnoty nebo vhodnosti se nebere v úvahu.

XIII.2
Firemní zákazník má ihned po převzetí zkontrolovat úplnost a případné nedostatky zboží a v případě vad nebo neúplného doručení zboží toto nejpozději do 24 hodin od doručení detailně písemně zkritizovat.

Důkaz skutečně provedené stížnosti  náleží firemním zákazníkům. Skryté vady musí být oznámeny písemně ihned po jejich objevení.  Nejsou-li nedostatky vzneseny nebo nejsou-li vzneseny včas, platí zboží za schválené.  Uplatnění záruky nebo nároků na náhradu škody, včetně následných škod stejně jako právo napadnout chyby na základě vad jsou v těchto případech vyloučeny. Firemní zákazník má vždy prokázat, že že závada byla přítomna již v době předání; důkazní břemeno tak předstupuje firemní zákazníky také šest měsíců po předání.

XIV. Výhrada vlastnictví a jejich prosadovaní
Veškeré zboží je námi dodáváno pod výhradou vlastnictví a  zůstává až do úplného zaplacení naším majetkem. V prosazování výhrady vlastnictví je zpětné vzetí od smlouvy, když  je toto výslovně uvedeno. Je-li zboží vráceno, jsme oprávnění vyúčtovat dopravní a manipulační poplatky.  Při přístupu třetí strany  k podmíněnému zboží – zejména prostřednictvím exekuce – je zákazník povinen upozornit na náš majetek a neprodleně nás informovat.

Je-li zákazník spotřebitel nebo není podnikatel, k jehož běžným obchodním operacím patří obchod s od nás získaným zbožím, nesmí s podmíněným zbožím nakládat až do úplného zaplacení kupní ceny, zejména jej prodávat, zastavovat, darovat nebo půjčovat. Zákazník nese plné riziko za podmíněné zboží a to zejména za riziko zničení, ztráty nebo poškození.

XV. postoupení pohledávek
U dodávek pod výhradním vlastnictvím nám zákazník již nyní postupuje jeho nároky vůči třetím stranám, pokud tyto vznikají prostřednictvím prodeje nebo zpracováním našeho zboží, až do závěrečné platby našich platebních pohledávek. Zákazník nás nazval na požádání svým kupce a  toto dal včas na srozuměnou před postoupení.  Postoupení je v účetních knihách, zejména v otevřených položkách – je přidáno na seznam a na dodací listy, faktury atd., aby bylo viditelné pro vyzvedávajícího.  Je-li zákazník se svými platbami vůči nám v prodlení, tak jsou  u něho vyloučeny příchozí výnosy z prodeje a tyto zákazník může držet pouze naším jménem. Jakékoli nároky vůči pojistiteli jsou nyní přiřazeny k nám v mezích § 15 zákona o pojistné smlouvě.

Pohledávky vůči nám nesmí být přiřazeny bez našeho výslovného souhlasu.

XVI. Uchovávaní
Nejedná-li se o spotřebitelskou transakci, tak má zákazník právo u opodstatněné reklamace kromě případů odstoupení ne ke zdrženlivosti celkové částky ale pouze příslušné části hrubé účtované částky.

XVII. Volba práva, soudní právomoc
Platí rakouské právo. Použitelnost prodejní úmluvy OSN je výslovně vyloučena.  Smluvní řečí je němčina.  Smluvní strany sjednali rakouskou tuzemskou soudní pravomoc. Nejedná-li se o spotřebitelskou transakci, je za rozhodnutí všech z této smlouvy vznikajících sporů zodpovědný příslušný soud v místě sídla naší společnosti

XVIII. Ochrana osobních údajů, změna adresy a autorské právo
Zákazník uděluje svůj souhlas, že také osobní údaje obsažené v kupní smlouvě jsou námi automaticky zpracovány a uloženy. Zákazník je zavázán, informovat nás o změně bydliště nebo sídla firmy, dokud není právní úkon splněn oběma stranami.

Pokud oznámení nebylo podáno, prohlášení se považují za přijaté, pokud jsou zaslány na poslední známou adresu. Plány, nákresy nebo jiné technické dokumenty zůstávají stejně jako vzorky, katalogy, prospekty, ilustrace a podobné naším duševním vlastnictvím; zákazník nezíská žádná uživatelská práva.

— Konec obchodních podmínek —

Copyright © Margreiter-Technik Hans Hilscher GmbH