Deutschland Österreich English Great Britain

Zásady ochrany osobných údajov - Zrieknutie sa zodpovednosti


Zodpovednosť za obsah
Snažíme sa aktualizovať obsah našich stránok. Aj napriek dôkladnému spracovaniu je vylúčená naša zodpovednosť.

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední podľa § 7 ods. 1 TMG za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných predpisov.

Podľa §§ 8 až 10 TMG však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní monitorovať odosielané alebo uložené informácie tretích strán. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, tento obsah okamžite odstránime. V tomto ohľade preberáme zodpovednosť len od momentu, keď sme vedeli o možnom porušení.

Zodpovednosť za odkazy
Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. O obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Pre obsah a správnosť informácií na prepojených webových stránkach zahraničných poskytovateľov informácií nie je prevzatá žiadna záruka.

Prepojené stránky boli skontrolované na prípadné porušenia zákona v čase prepojenia a boli zvážené. V prípade porušenia právnych predpisov tieto odkazy odstránime okamžite.

Autorské právo
positivessl_60Obsah a práce na týchto stránkach, ktoré vytvorili prevádzkovatelia stránok, podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, spracovanie, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu.

Ochrana osobných údajov
Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné chyby. Úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná. Dôvernosť s ohľadom na Zásady ochrany osobných údajov je zaručená len podľa vyššie uvedeného obmedzenia. Všetky komunikácie osobných údajov prostredníctvom internetu by sa mali uskutočňovať len vtedy, pokiaľ nie sú dotknuté práva tretích strán. Pokiaľ tretia strana tiež neudelila svoj súhlas s vyššie uvedenými porušeniami bezpečnosti. Zodpovednosť prevádzkovateľa lokality je vylúčená z akéhokoľvek poškodenia alebo opomenutia vyplývajúcich z takých bezpečnostných nedostatkov.

Použitie všetkých zverejnených kontaktných údajov tretími stranami na odoslanie nevyžiadanej reklamy je predmetom námietky. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo vykonať právne kroky v prípade nevyžiadaných propagačných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

Zdroj: S&K Rechtsanwälte www.streifler.de s podporou www.terminsvertretung.de

Copyright © Margreiter-Technik Hans Hilscher GmbH